Medische Disclaimer www.gi-dieet.nl

De informatie op www.gi-dieet.nl is geen vervanging van diensten of informatie van professionele hulp zoals (maar niet gelimiteerd tot) (huis)artsen, zorgverlenende instanties, fysiotherapeuten en psychotherapeuten etc.

De informatie op www.gi-dieet.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op een individueel persoon of een specifieke medische situatie Dit betekent dat bezoekers aan deze informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. Neem altijd contact op met een professional.

In een aantal gevallen bevat de informatie op www.gi-dieet.nl zelfzorgadviezen. Deze zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene informatie. De zelfzorgadviezen betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op www.gi-dieet.nl zoekt.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van www.gi-dieet.nl is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

www.gi-dieet.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via deze website en andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen.